Dai-ichi Connect 2.0.0 APK

Download Dai-ichi Connect 2.0.0.apk APK BLACK files version 2.0.0 com.dlvn.mcustomerportal Size is 68913747 md5 is b4cba851a490c5cbea4df7a5eed7d07c Updated In 2021-09-15 By Dai-ichi Life Vietnam This Version Need Jelly Bean 4.2.x API level 17 or higher, We Index 9 Version From this file.Version code 53 equal Version 2.0.0 .You can Find More info by Search com.dlvn.mcustomerportal On Google.If Your Search dlvn,mcustomerportal,finance,dai-ichi,connect Will Find More like com.dlvn.mcustomerportal,Dai-ichi Connect 2.0.0 Downloaded 4 Time And All Dai-ichi Connect App Downloaded 19 Time.

  • Comid:com.dlvn.mcustomerportal
  • Keywords:dlvn,mcustomerportal,finance,dai-ichi,connect
  • Version: 2.0.0 (53 code)
  • Dev: Dai-ichi Life Vietnam
  • Requirement: Jelly Bean 4.2.x API level 17 or higher
  • Updated: 2021-09-15
  • size: 65.72 MB (68913747 Byte)
  • MD5: b4cba851a490c5cbea4df7a5eed7d07c
  • Cpu: armeabi,armeabi-v7a,arm64-v8a
  • Screen: SMALL

Description of Dai-ichi Connect com.dlvn.mcustomerportal

Ứng dụng Dai-ichi Connect cung cấp yêu cầu cần thiết cho Khách hàng trong quá trình thực hiện Hợp đồng như: truy vấn thông tin về tình trạng hợp đồng, thanh toán phí bảo hiểm định kỳ , tra cứu hóa đơn , tra cứu và sử dụng tiền thưở

Dai-ichi Connect 2.0.0 News

Added new features (e-contract, tracking and supplementing insurance claims) and improved the interface.
Download
03:72:BE:EB:EA:41:4E:E1:2B:F1:55:11:D3:1E:5A:AD:B2:BB:BD:5C
CN=Android, OU=Android, O=Google Inc., L=Mountain View, ST=California, C=US

Screenshot Dai-ichi Connect

Dai-ichi Connect Screen Dai-ichi Connect Screen

Other Dai-ichi Connect APK Versions For Android